UA-12569366-4

Kişisel VKK ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİKORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

A. KAPSAM ve ONAY

İşbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası, TRBAY YAZILIM BİLİŞİM TEK. TİC. LTD. ŞTİ. müşterileri, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve/veyawww.trbay.com web sitesi başta olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak üzere sahibi olduğu ve/veya olacağı tüm web siteleri ve mobil aplikasyonlar üzerindengerçekleştireceği her türlü mal ve hizmet satışı ve/veya satın alımı esnasındaelde ettiği kişisel verilere ilişkin kural ve politikaları düzenlemektedir.

Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri vediğerleri kabul beyanını onaylamak suretiyle Kişisel Verileri Koruma veGizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerini TRBAY YAZILIM BİLİŞİM TEK. TİC. LTD. ile paylaşmaya,bunların toplanmasına, saklanmasına ve işlenmesine onay vermektedir.

B. İŞLEM YAPANMÜŞTERİ, TEDARİKÇİ ve DİĞER TARAFLAR

trbay.com hizmetlerini kullanmak için kişisel bilgileriniherhangi bir şekilde (TRBAY Web Sitesi/leri, TRBAY Çalışanları (telefon, mailya da fax vb.)) TRBAY YAZILIM BİLİŞİMTEK. TİC. LTD. ile paylaşan tüm müşteri, tedarikçi, bayi ve bayiçalışanları/ilgilileri ve diğerleri TRBAY’ ın aşağıda belirlenen şekildekişisel verileri işlemeye yetkili olduğunu, bilgilerin aşağıda belirtilen kişive kuruluşlara aktarabileceğini kabul etmektedir.

C. KİŞİSEL BİLGİLERİNTOPLANMASI

TRBAY’ ın kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı,güvenli, sorunsuz, etkili, kişiselleştirilmiş ve hukuka uygun bir hizmetsağlamaktır. Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri vediğerleri onay vermekle TrBay’ ın aşağıda belirtilen kişisel bilgileritoplayabileceğini, saklayabileceğini ve işleyebileceğini kabul eder;

Ad Soyad / Ticaret Unvan, Elektronik Posta Adresi, Adres veDiğer Her Türlü İletişim Bilgileri, Vergi ve/veya TC Kimlik ve/veya PasaportNumarası, Kimlik ve/veya Pasaport Fotokopisi ve bu Belgelerde Yer Alan ÖzlükBilgileri, Banka Hesap/IBAN Numarası, TrBay ile gerçekleştirilen ticariişlemlere ilişkin her türlü işlem detay bilgisi, Kargo, fatura bilgileri veyabir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; Siteüzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve TrBay’ a gönderilen mesajlar,Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, IPadresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, TrBayWeb Sitelerini ziyaret etmenizden, TrBay hizmetlerinin kullanılmasından, içerikve reklamlar ile etkileşiminden doğan diğer bilgiler, Kimlik doğrulamakamacıyla, ek bilgiler istenebilir (örneğin, adres doğrulamak için fatura veyaişlemi gerçekleştiren asıl kişi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı eksoruların cevaplanması vb.), Demografik ve navigasyon verileri gibi webservislerinden ve/veya diğer şirketlerden alınan bilgiler, mal ve hizmetlerintedariki için tedarikçiler, kargo şirketleri ve sistem çözüm ortakları ilealınan veya aktarılan işlemlere ilişkin bilgiler.

D. KİŞİSEL BİLGİLERİNKULLANILMASI

İşbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası ile TrBaytarafından kişisel bilgilerin nasıl yönetildiğini anlatılmaktadır. İşbu KişiselVerileri Koruma ve Gizlilik Politikası, TrBay ile TrBay Web Sitesi/leri ya da TrBayçalışanları ile yapılan her türlü işlem için geçerlidir.

Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri vediğerleri TrBay’ ın yukarıda “C) KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI” bölümündebelirtilen kişisel bilgileri toplayabileceğini, saklayabileceğini,kullanabileceğini ve işleyebileceğini kabul eder.

Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri vediğerleri TrBay’ ın kişisel bilgileri aşağıda sayılan amaçlarlakullanabileceğini kabul eder;

* Talep edilen destek ve hizmetleri sağlamak,

* Taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı yükümlülüklerinyerine getirilmesi,

* Ticari işlemlerde doğabilecek aksaklık ve uyuşmazlıklarıçözümlemek,

* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veyakanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak,

* Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızıkişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,

* Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmakve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak,

* Düzenleyici otoritelerin (MASAK, BDDK, GİB, RK vb.)ve/veya bağlı bulunan yasal dernek, kuruluş ve birliklerin, kural vedüzenlemelerine uygun faaliyette ve raporlamalarda bulunulmasını sağlamak.

E. KİŞİSEL BİLGİLERİNAKTARILMASI

TrBay, pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla,kişisel bilgileri 3. kişilere devredebilecek, diğer kullanıcıların bilgileri vediğer şirketlerden toplanılan bilgiler ile birleştirerek, hizmetlerini, içerikve tanıtımlarını geliştirmek ve kişileştirilmek veya yeni hizmetler sunmakamacıyla kullanabilecektir.

F. KİŞİSELBİLGİLERİNİZİN TRBAY TARAFINDAN AÇIKLANMASI

TrBay, kişisel bilgileri, hizmetlerini sağlamak, yasalyükümlülükleri yerine getirmek, TrBay kuralları ve politikalarını uygulamak,satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülenhak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veyagüvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabilir.

Bunun yanında, TrBay kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılantaraflarla paylaşabilir;

* TrBay grup şirketleri ile müşterek içerik ve hizmet (kayıt, işlemler ve müşteri hizmeti gibi) sağlamak, muhtemel kanuna aykırıişlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardımetmek ve diğer grup şirketlerin ürünleri, hizmetleri ve tanıtımları ile ilgiliolarak yol göstermek amacıyla. Bu hizmetleri talep etmeniz halinde, GrupŞirketlerimiz bu bilgileri, faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili pazarlamaamaçlı tanıtımlar yapmak amacıyla kullanacaktır.

* TrBay’ ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesine sözleşmelerçerçevesinde destek veren hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılıkaraştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, pazarlama vetanıtım hizmetleri, kullanıcı destek hizmetleri gibi).

* TrBay ’dan, müşteri, tedarikçi, bayi ve bayiçalışanları/ilgilileri ve diğerleri hakkında bilgi talep eden adli makamlar vedevlet kurumları ile.

* Dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikrimülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri ve gizlilik anlaşmaları veyakanunlar gereğince TrBay’ ın münhasır takdir yetkisi ile başkaca yasadışıfaaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke,posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgileriaçıklanabilir.

* TrBay’ ı devralmayı veya TrBay ile birleşmeyi düşünendiğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu KişiselVerileri Koruma ve Gizlilik Politikasını uygulaması istenecektir; kişiselbilgilerin bu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasından farklı birşekilde kullanılacak olması halinde ilgili taraflar öncedenbilgilendirilecektir.)

* TrBay, yukarıda sayılan haller dışında kişisel bilgileri3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamaküzere, TrBay ve ilgililerin gizliliğini korumak ve sitede mevzuata aykırıfaaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları tespit ve önleyebilmekamacıyla bilgilerin açıklanmasının veya şüpheli işlemlerin bildirilmesiningerekli olduğu durumlarda bu bilgileri açıklayabilir.

G. KİŞİSEL VERİSAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kullanıcılar KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde,

*Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,

*Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunlarındüzeltilmesini isteme,

* KVKKmevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini,yok edilmesini ve anonim hale getirilmesini isteme,

*Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesiveya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanızhalinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Buhaklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel VerileriKoruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygunolarak iletebilirsiniz.

H.ÇEREZLER/KURABİYE/COOKIES

Bazı TrBay web sayfalarında, internet sayfası akışını analizedilmesine, hizmetlerini kişiselleştirme, içerik ve reklamlarının tanıtımetkinliğinin ölçülmesine ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olması amacıyla"çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar)kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilinmesi gereken birkaç önemli hususşöyledir:

* Bazı özellikler, yalnızca çerezlerin kullanılması halindesunulmaktadır.

* Çerezleri, kullanıcıyı belirlemek ve oturumunun açıkkalması sağlanmak amacıyla kullanılmaktadır.

* Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yanioturumun kapatılması ile kullanıcının sabit sürücüsünden otomatik olaraksilinmektedir.

* Çerezler, kullanıcının internet tarayıcısı izin veriyorise, her zaman reddedebilir. Ancak bu halde sitemizdeki bazı özelliklereulaşılması mümkün olmayabilir.

* Sitenin belirli sayfalarında TrBay kontrolü dışında üçüncükişilerin çerezleri ile de karşılaşılması mümkündür. (örneğin, başkaca birkullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından link verilen birinternet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezlerolabilir)

İ. KULLANICIHESABININ GÜVENLİĞİ

Şifreniz, kullanıcı hesabının anahtarıdır. Özgün numaralar,harfler ve özel karakterler kullanılmalı ve TrBay şifresi hiç kimse ilepaylaşılmamalıdır. Şifre veya kişisel bilgilerin başkalarıyla paylaşılmasıhalinde, hesap adına yapılan tüm eylemlerden kullanıcı sorumludur. Şifreüzerindeki kontrolün kaybedilmesi, kişisel bilgiler üzerindeki kontrolünkaybedilmesine yol açabilir ve dolayısıyla kullanıcı adına başkaları tarafındangerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olunabilir. Bunedenle şifre güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde,derhal TrBay’ a bildirimde bulunmalı ve kullanıcı şifresi değiştirilmelidir.

J. KİŞİSEL BİLGİLEREERİŞİLMESİ, GÖRÜNTÜLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Siteye giriş yaparak, kullanıcı kişisel bilgilerin çoğugörülebilir ve değiştirilebilir. TrBay destek hattına (bilgi@trbay.com)başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre veyasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizingörüntülenmesi engellenecektir.

Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasalgereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi,arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, tüm TrBaySözleşmesi'nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler içinmevzuat ile belirlenen sürece muhafaza edilmektedir. Ortak bir bilgisayardanveya internet kafedeki bilgisayardan Siteye giriş yapmanız halinde, kullanıcıkimliğiniz ve TrBay gelen hatırlatmalar gibi bazı bilgiler, bilgisayarı sizdensonra kullanan kişi tarafından görüntülenebilir. Çıkış yaparak oturumunuzukapatmamanız durumunda tüm sorumluluk size aittir.

K. GÜVENLİK

Verilerin korunmasının, gereken değerler olduğunudüşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerin yetkisiz erişimlere veaçıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fizikselgüvenlik vb.) kullanılmaktadır. Ancak, bilindiği üzere üçüncü kişiler, hukukaaykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veyabu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar,Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veyasuiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çabagöstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızınher zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.

trbayl.com sitesinde kişisel bilgileriniz koruma altındadır. Üyelik ve sipariş işlemleri sırasında girilen bilgiler SSL güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde tutulmamaktadır. 

Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 256 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu, pratik olarak kırılması mümkün olmayan bir şifrelemedir ve uluslararası bir standarttır. İşlemler sürecine girmenizle birlikte güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan ilki browser'ınızın alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Örneğin Internet Explorer programında bu sarı renkli bir kilittir. Buna ek olarak içinde olduğunuz sayfanın adresinin başındaki http:// , https:// olarak değişir. Bu güvenli alanda olduğunuzu ifade eder.

İşlemlerinizle ilgili bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. 

L. GENEL

Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasında yer alankoşulları her zaman değiştirilebilir. TRBAYYAZILIM BİLİŞİM TEK. TİC. LTD. Duyuru Panosu aracılığıyla veya BanaÖzel'de yer alan elektronik posta adresiniz aracılığıyla da sizleribilgilendirebiliriz. Yardım Sayfalarımızda sorularınızın cevaplarınıbulamadığınızda, Yakuplu Mah. HürriyetBulvarı No:1 Kat:3 Daire:64- 65 Beylikdüzü, İstanbul adresinde mukim TRBAYYAZILIM BİLİŞİM TEK. TİC. LTD.'ne posta gönderebilir veya TRBAY YAZILIM BİLİŞİM TEK. TİC. LTD Destek Hattı (0212001 00 00) ile irtibata geçebilirsiniz. 

 

TİCARİ ELEKTRONİKİLETİ ONAYI

Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve diğerleriTrBay tarafından veya doğrudan ve dolaylı olarak TrBay tarafından, pazarlamaamaçlı tanıtımlar, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmettanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyetiuygulamaları, bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişimaracı ile kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verir.

TrBay, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlamaamaçlı tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veyareklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde, elektronikposta da yer alan talimatları izleyerek bu taleplerinizi TrBay’ a(musteri.hizmetleri@trbay.com) iletebilirsiniz.

* TrBay ve TrBay’ ın bağlı bulunduğu grup şirketlerineilişkin hizmetleri, pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyonteklifleri ile ilgili tercih edilen iletişim kanalları çerçevesinde müşteri,tedarikçi ve diğer tarafların bilgilerini vermek,

* Şirket çalışanının işten ayrılması durumunda kullanıcısınınsilinmesi işlemi www.trbay.com sitesi üzerinden veya TrBay’ a(musteri.hizmetleri@trbay.com) iletilerek gerçekleştirilebilir. Silme işleminingerçekleşmemesi sonucu şirket çalışanının kullanıcısı ile yaptığı vegörüntülediği tüm işlemlere ait sorumluluk ayrıldığı şirketinsorumluluğundadır.